Patrons

Dr. Sachey Kumar Pahari
Kathmandu, Nepal (1998)

Dr. Ram Ratna Updhayay

Kathmandu, Nepal (1998)

Er. Deepak Bhattarai
Kathmandu, Nepal (1998)

Prof. Pramila Pradhan
Kathmandu, Nepal (1998)

Prof. Naimeswor Prosad Sinha
Delhi, India (1998)

Er. Ram Badan Shrestha
Kathmandu, Nepal (1999)

Dr. Dhrama Raj Shrestha
Kathmandu, Nepal (1999)

Dr. Rumiko Okamoto (Shrestha)
Tokyo, Japan (2001)

Dr. Yasuo Sugata
Tokyo, Japan (2001)

Mr. Babu Ram Pokharel
Kathmandu, Nepal (2002)

Mr. Jiro Asahi
Tamada Gakuen, Kobe, Japan (2002)

Dr. Mikio Sekita
Tokiwa Hospital, Miki, Japan (2002)

Mr. Terumasa Kourogi
Tokiwa Hospital, Miki, Japan (2002)

Prof. Sadako Yufune
Tokiwa College, Kobe, Japan (2002)

Dr. Kazuo Ono
Tokiwa College, Kobe, Japan (2002)

Mr. Punya Prasad Lohani
Kathmandu, Nepal (2004)